Wednesday, July 17, 2013

Isi Kandungan Perlembagaan Malaysia

Isi Kandungan Perlembagaan Malaysia


UNDANG-UNDANG MALAYSIA 
  
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
Mengandungi pindaan terkini - P.U.(A) 164/2009
Dipe rkenalka n pertama kali sebagai Pe rlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pa da Hari Kemerdekaan : 31 Ogos 1957  
Berikutnya diperkenalkan sebagai Perlembagaan Persekutuan Mala ys ia pada Hari Mala ys ia : 16 September 1963


BAHAGIAN  I
NEGERI-NEGERI, AGAMA DAN UNDANG-UNDANG BAGI
PERSEKUTUAN
Perkara
1.   Nama, Negeri-negeri dan wilayah-wilayah Persekutuan
2.   Penerimaan masuk wilayah-wilayah baru ke dalam Persekutuan
3.   Agama bagi Persekutuan
4.   Undang-undang utama Persekutuan
BAHAGIAN II
KEBEBASAN ASASI
5.   Kebebasan diri
6.   Keabdian dan kerja paksa dilarang
7.   Perlindungan daripada undang-undang jenayah kuat kuasa ke belakang
      dan perbicaraan berulang
8.   Kesamarataan
9.   Larangan buang negeri dan kebebasan bergerak
10. Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan
11. Kebebasan beragama
12. Hak berkenaan dengan pendidikan
13. Hak terhadap harta
BAHAGIAN III
KEWARGANEGARAAN
Bab 1—Pemerolehan Kewarganegaraan
14. Kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang
15. Kewarganegaraan melalui pendaftaran (isteri dan anak warganegara)
15A. Kuasa khas untuk mendaftarkan kanak-kanak
16. Kewarganegaraan melalui pendaftaran (orang yang dilahirkan di
      Persekutuan sebelum Hari Merdeka)
16A. Kewarganegaraan melalui pendaftaran (orang yang bermastautin di
         Negeri Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia)
17. (Kewarganegaraan melalui pendaftaran (orang yang bermastautin
      di Persekutuan pada Hari Merdeka)—Dimansuhkan)
18. Peruntukan am tentang pendaftaran
19. Kewarganegaraan melalui penaturalisasian
19A. (Pemindahan kewarganegaraan ke Singapura atau dari Singapura— Dimansuhkan)
20. ( N a t u r a l i s a s i   b a g i   a n g g o t a - a n g g o t a   a n g k a t a n   P e r s e k u t u a n
      Dimansuhkan)
21. (Peruntukan am tentang naturalisasi—Dimansuhkan)
22. Kewarganegaraan melalui penggabungan wilayah
      Bab 2—Penamatan Kewarganegaraan
23. Pelepasan kewarganegaraan
24. Pelucutan kewarganegaraan kerana memperoleh atau menggunakan
      kewarganegaraan asing, dsb.
25. Pelucutan kewarganegaraan melalui pendaftaran di bawah Perkara
     16A atau 17 atau melalui penaturalisasian
26. Peruntukan lain bagi melucutkan kewarganegaraan melalui pendaftaran
      atau penaturalisasian
26A. P e l u c u t a n   k e w a r g a n e g a r a a n   a n a k   o r a n g   y a n g   h i l a n g
        kewarganegaraannya
26B. Peruntukan am tentang kehilangan kewarganegaraan
27. Tatacara bagi pelucutan
28. Pemakaian Bab 2 bagi warganegara tertentu melalui kuat kuasa undang-undang
28A. Pelucutan kewarganegaraan orang yang menjadi warganegara pada Hari Malaysia


Bab 3—Tambahan

29. Kewarganegaraan Komanwel
30. Perakuan Kewarganegaraan
30A. (Hak mengundi, dsb., bagi warganegara Singapura dan warganegara lain—Dimansuhkan)
30B. (Perhubungan tentang kewarganegaraan antara Kerajaan Persekutuan dengan kerajaan
         Singapura—Dimansuhkan)
31. Pemakaian Jadual Kedua
BAHAGIAN IV
PERSEKUTUAN
Bab 1—Ketua Utama Negara
32. Ketua Utama Negara bagi Persekutuan, dan Isterinya
33. Timbalan Ketua Utama Negara bagi Persekutuan
33A. Yang di-Pertuan Agong hendaklah terhenti menjalankan fungsi Yang di-Pertuan Agong jika
        dipertuduh atas suatu kesalahan
34. Ketidakbolehan Yang di-Pertuan Agong, dsb.
35. Peruntukan Diraja bagi Yang di-Pertuan Agong dan Isterinya dan saraan Timbalan Yang   di-Pertuan Agong
36. Mohor Besar
37. Sumpah jawatan bagi Yang di-Pertuan Agong 

 


Bab 2—Majlis Raja-Raja
38. Majlis Raja-Raja
Bab 3—Badan Eksekutif
39. Kuasa eksekutif Persekutuan
40. Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat
41. Pemerintah tertinggi angkatan tentera
42. Kuasa pengampunan, dsb.
43. Jemaah Menteri
43A. Timbalan-Timbalan Menteri
43B. Setiausaha-Setiausaha ParlimenUndang-Undang Malaysia
43C. Setiausaha-Setiausaha Politik


Bab 4—Badan Perundangan Persekutuan
44. Keanggotaan Parlimen
45. Keanggotaan Dewan Negara
46. Keanggotaan Dewan Rakyat
47. Kelayakan menjadi ahli Parlimen
48. Kehilangan kelayakan menjadi ahli Parlimen
49. Peruntukan melarang dua keahlian
50. Akibat kehilangan kelayakan, dan larangan mengenai penamaan atau
      pelantikan tanpa persetujuan
51. Pelepasan keahlian oleh ahli-ahli
52. Ketidakhadiran ahli
53. Keputusan tentang kehilangan kelayakan
54. Kekosongan di dalam Dewan Negara dan kekosongan luar jangka
55. Memanggil, memprorog dan membubarkan Parlimen
56. Yang di-Pertua dan Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara
57. Yang di-Pertua dan Timbalan-Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat
58. Saraan Yang di-Pertua dan Timbalan-Timbalan Yang di-Pertua
59. Sumpah oleh ahli-ahli
60. Titah oleh Yang di-Pertuan Agong
61. Peruntukan khas tentang Jemaah Menteri dan Peguam Negara
62. Tatacara Parlimen
63. Keistimewaan Parlimen
64. Saraan ahli
65. Setiausaha Dewan Negara dan Dewan Rakyat


Bab 5—Tatacara perundangan
66. Penjalanan kuasa perundangan
67. Sekatan terhadap pembawaan Rang Undang-Undang dan pencadangan
      pindaan-pindaan yang melibatkan pencukaian, perbelanjaan, dsb.
       PerkaraPerlembagaan Persekutuan
68. Perkenan terhadap Rang Undang-Undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat sahaja
    Bab 6—Keupayaan berkenaan dengan harta, kontrak dan guaman
69. Keupayaan Persekutuan berkenaan dengan harta, kontrak dan guaman


BAHAGIAN  V
NEGERI-NEGERI
70. Keutamaan Raja dan Yang di-Pertua Negeri
71. Jaminan Persekutuan terhadap Perlembagaan Negeri
72. Keistimewaan Dewan Undangan


BAHAGIAN VI
PERHUBUNGAN ANTARA PERSEKUTUAN DENGAN
NEGERI-NEGERI
Bab 1—Pembahagian kuasa perundangan
73. Takat undang-undang persekutuan dan Negeri
74. Hal perkara undang-undang persekutuan dan Negeri
75. Ketidakselarasan antara undang-undang persekutuan dengan undangundang Negeri
76. Kuasa Parlimen untuk membuat undang-undang bagi Negeri-Negeri
       dalam hal-hal tertentu
76A. Kuasa Parlimen untuk memperluas kuasa perundangan Negeri
77. Kuasa baki perundangan
78. Perundangan yang menyekat penggunaan sungai
79. Penjalanan kuasa perundangan bersama


Bab 2—Pembahagian kuasa eksekutif
80. Pembahagian kuasa eksekutif
81. Obligasi Negeri kepada Persekutuan


Bab 3—Pembahagian beban kewangan
82. Pembiayaan perbelanjaan yang berhubungan dengan perkara dalam Senarai Bersama
      PerkaraUndang-Undang Malaysia

Bab 4—Tanah

83. Pengambilan tanah bagi maksud persekutuan
84. (Pengembalian kepada Negeri tanah yang dipegang bagi maksud persekutuan—Dimansuhkan)
85. Pemberian kepada Persekutuan tanah yang dirizabkan bagi maksud persekutuan
86. Pelupusan tanah yang terletak hak pada Persekutuan
87. Pemutusan pertikaian tentang nilai tanah
88. Pemakaian Perkara 83 hingga 87 bagi Negeri yang tidak mempunyai Raja
89. Tanah simpanan Melayu
90. Peruntukan khas yang berhubungan dengan tanah adat di Negeri
      Sembilan dan Melaka, dan tanah pegangan Melayu di Terengganu
91. Majlis Tanah Negara


Bab 5—Pembangunan negara
92. Rancangan pembangunan negara

Bab 6—Tinjauan Persekutuan, nasihat Persekutuan
kepada Negeri dan pemeriksaan Persekutuan
mengenai kegiatan Negeri
93. Siasatan, tinjauan dan perangkaan
94. Kuasa Persekutuan berkenaan dengan rakyat Negeri
95. Pemeriksaan aktiviti Negeri


Bab 7—Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan
95A. Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan


Bab 8—Pemakaian bagi Negeri Sabah dan Sarawak
95B. Ubah suaian bagi Negeri Sabah dan Sarawak mengenai pembahagian kuasa perundangan
95C. Kuasa untuk memperluas kuasa perundangan atau eksekutif Negeri melalui perintah
95D. Negeri Sabah dan Sarawak terkeluar daripada kuasa Parlimen untuk
        meluluskan undang-undang seragam mengenai tanah atau kerajaan
         tempatanPerlembagaan Persekutuan
95E. Negeri Sabah dan Sarawak terkeluar daripada rancangan negara
        bagi penggunaan tanah, kerajaan tempatan, pembangunan, dsb.


BAHAGIAN VII
PERUNTUKAN KEWANGAN
Bab 1—Am
96. Tiada pencukaian melainkan jika dibenarkan oleh undang-undang
97. Kumpulan Wang Disatukan
98. Perbelanjaan yang dipertanggungkan pada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan
99. Penyata kewangan tahunan
100. Rang Undang-Undang Perbekalan
101. Perbelanjaan tambahan dan perbelanjaan lebih
102. Kuasa membenarkan perbelanjaan masuk akaun atau bagi maksud yang tidak dinyatakan
103. Kumpulan Wang Luar Jangka
104. Pengambilan keluar daripada Kumpulan Wang Disatukan
105. Ketua Audit Negara
106. Kuasa dan tugas Ketua Audit Negara
107. Laporan Ketua Audit Negara
108. Majlis Kewangan Negara
109. Pemberian kepada Negeri
110. Penyerahhakan cukai dan fi kepada Negeri
111. Sekatan untuk meminjam
112. Sekatan ke atas perubahan dalam perjawatan Negeri
Bab 2—Pemakaian bagi Negeri Sabah dan Sarawak
112A. Pengauditan Negeri di Negeri Sabah dan Sarawak
112B. Kuasa meminjam bagi Negeri Sabah dan Sarawak
112C. Pemberian khas dan penyerahhakan hasil kepada Negeri Sabah dan Sarawak
112D. Kajian semula pemberian khas kepada Negeri Sabah dan Sarawak
112E. (Perkiraan kewangan dengan Singapura—Dimansuhkan)

BAHAGIAN  VIII
PILIHAN RAYA
113. Penjalanan pilihan raya
114. Keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya
115. Bantuan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya
116. Bahagian pilihan raya persekutuan
117. Bahagian pilihan raya Negeri
118. Cara mencabar pemilihan
118A. Cara mempersoalkan petisyen pilihan raya mengenai tidak adanya
pemilihan
119. Kelayakan pemilih
120. Pemilihan terus ke Dewan Negara


BAHAGIAN IX
BADAN KEHAKIMAN
121. Kuasa kehakiman Persekutuan
122. Keanggotaan Mahkamah Persekutuan
122A. Keanggotaan Mahkamah Rayuan
122AA. Keanggotaan Mahkamah Tinggi
122AB. Pelantikan pesuruhjaya kehakiman
122B. Pelantikan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi
122C. Pertukaran hakim dari suatu Mahkamah Tinggi ke suatu Mahkamah Tinggi lain
123. Kelayakan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi
124. Sumpah jawatan hakim-hakim
125. Tempoh jawatan dan saraan hakim Mahkamah Persekutuan
125A. Penjalanan kuasa oleh hakim-hakim
126. Kuasa menghukum kerana penghinaanPerlembagaan Persekutuan
127. Sekatan mengenai perbincangan di dalam Parlimen tentang kelakuan hakim
128. Bidang kuasa Mahkamah Persekutuan
129. ( B i d a n g   k u a s a   k h a s   M a h k a m a h   A g u n g   t e n t a n g   t a f s i r a n
        Perlembagaan—Dimansuhkan)
130. Bidang kuasa nasihat Mahkamah Persekutuan
131. (Rayuan daripada Mahkamah Persekutuan—Dimansuhkan)
131A. Peruntukan berkenaan dengan ketidakupayaan, dsb. Ketua Hakim
          Negara, Presiden atau Hakim Besar


BAHAGIAN  X
PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN AWAM
132. Perkhidmatan-perkhidmatan awam
133. Perkhidmatan bersama, dsb.
134. Peminjaman pegawai
135. Sekatan mengenai pembuangan kerja dan penurunan pangkat
136. Layanan saksama bagi pekerja Persekutuan
137. Majlis Angkatan Tentera
138. Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan
139. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
140. Suruhanjaya Pasukan Polis
141. (Suruhanjaya Perkhidmatan Kereta Api—Dimansuhkan)
141A. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan
142. Peruntukan am yang berhubungan dengan Suruhanjaya
143. Syarat-syarat perkhidmatan anggota Suruhanjaya
144. Fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan
145. Peguam Negara
146. Laporan Suruhanjaya
146A. (Cawangan Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan
di Negeri-Negeri Borneo—Dimansuhkan)
146B. (Cawangan-cawangan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam setiap
Negeri Sabah atau Sarawak—Dimansuhkan)
PerkaraUndang-Undang Malaysia
146C. (Peruntukan tambahan tentang cawangan-cawangan Suruhanjaya
Perkhidmatan Awam—Dimansuhkan)
146D. Bidang kuasa Suruhanjaya Pasukan Polis ke atas anggota yang
dipinjamkan daripada perkhidmatan Negeri di Negeri Sabah dan
Sarawak
147. Perlindungan hak pencen
148. Tafsiran Bahagian X
BAHAGIAN XI
KUASA KHAS MENENTANG PERBUATAN
SUBVERSIF, KEGANASAN TERANCANG, DAN
PERBUATAN DAN JENAYAH YANG MEMUDARATKAN
ORANG AWAM DAN KUASA DARURAT
149. P e r u n d a n g a n  me n e n t a n g   p e r b u a t a n   s u b v e r s i f ,   t i n d a k a n   y a n g
memudaratkan ketenteraman awam, dsb.
150. Proklamasi darurat
151. Sekatan ke atas tahanan pencegahan


BAHAGIAN XII
AM DAN PELBAGAI
152. Bahasa kebangsaan
153. Perizaban kuota berkenaan dengan perkhidmatan, permit, dsb. bagi
orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak
154. Ibu kota persekutuan
155. Persalingan Komanwel
156. Sumbangan bagi membantu kadar-kadar berkenaan dengan harta persekutuan dan Negeri
157. Pewakilan fungsi Negeri kepada suatu Negeri lain
158. (Perkiraan dengan Brunei—Dimansuhkan)
159. Pindaan Perlembagaan
159A. Perjalanan kuat kuasa peruntukan peralihan dalam Akta Malaysia
160. Tafsiran
160A. Cetakan semula Perlembagaan
160B. Teks sahih


BAHAGIAN XIIA
PERLINDUNGAN TAMBAHAN BAGI
NEGERI SABAH DAN SARAWAK

161. Penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa ibunda di Negeri Sabah dan Sarawak
161A. Kedudukan istimewa anak negeri Negeri Sabah dan Sarawak
161B. Sekatan ke atas peluasan kepada bukan pemastautinan hak untuk
           menjalankan amalan di hadapan mahkamah di dalam Negeri Sabah dan Sarawak
161C. (Pendidikan agama Islam di Negeri-Negeri Borneo—Dimansuhkan)
161D. (Kebebasan beragama—Dimansuhkan)
161E. Perlindungan kedudukan dari segi perlembagaan mengenai Negeri Sabah dan Sarawak
161F. (Penggunaan bahasa tidak rasmi di Dewan Undangan Negeri Singapura—Dimansuhkan)
161G. (Kedudukan istimewa orang Melayu di Singapura—Dimansuhkan)
161H. (Pemeliharaan kedudukan Singapura dari segi perlembagaan— Dimansuhkan)


BAHAGIAN  XIII
PERUNTUKAN SEMENTARA DAN PERALIHAN
162. Undang-undang yang sedia ada
163. (Penerusan buat sementara Ordinan Peraturan-Peraturan Darurat
1948—Dimansuhkan)
164. (Fungsi sementara Majlis Perundangan—Dimansuhkan)
165. (Peruntukan sementara kewangan—Dimansuhkan)
166. Pewarisan harta
167. Hak, liabiliti dan obligasi
168. (Prosiding undang-undang—Dimansuhkan)
169. Perjanjian, dsb., antarabangsa yang dibuat sebelum Hari Merdeka
170. (Peruntukan sementara bagi orang yang layak mendaftar sebagai
warganegara di bawah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948,
Fasal 126—Dimansuhkan)
171. (Bahagian pilihan raya bagi pilihan raya pertama—Dimansuhkan)Undang-Undang Malaysia
172. (Mahkamah yang sedia ada—Dimansuhkan)
173. (Sementara menanti rayuan ke Majlis Privy—Dimansuhkan)
174. (Jawatan kehakiman dan Peguam Negara—Dimansuhkan)
175. Pengarah Audit hendaklah menjadi Ketua Audit Negara yang pertama
176. Pertukaran pegawai
177. Mengetepikan atau menangguhkan sumpah jawatan jika pelantikan
diteruskan di bawah Bahagian ini
178. Saraan selepas Hari Merdeka
179. Sumbangan berkenaan dengan perkhidmatan bersama
180. Pemeliharaan pencen, dsb.


BAHAGIAN XIV
KECUALIAN BAGI KEDAULATAN, DSB.,
RAJA-RAJA
181. Kecualian bagi kedaulatan, dsb., Raja-Raja


BAHAGIAN XV
PROSIDING TERHADAP YANG DI-PERTUAN
AGONG DAN RAJA-RAJA
182. Mahkamah Khas
183. Tiada tindakan boleh dimulakan terhadap Yang di-Pertuan Agong
atau Raja kecuali dengan keizinan Peguam Negara sendiri 
JADUAL-JADUAL:
J a d u a l   P e r t ama—S ump a h   P emo h o n   b a g i   P e n d a f t a r a n   a t a u
                                             Penaturalisasian 
Jadual Kedua
       Bahagian I — Kewarganegaraan melalui kuat kuasa undangundang bagi orang yang lahir
                            sebelum Hari Malaysia
       Bahagian II — Kewarganegaraan melalui kuat kuasa undangundang bagi orang yang lahir pada                            atau selepas Hari Malaysia
  Bahagian III       — Peruntu k a n   t a m b a h a n   b e r h u b u n g   d e n g a n kewarganegaraan


                              PerkaraPerlembagaan Persekutuan 
Jadual Ketiga     —  Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong
Bahagian I         — Pemilihan Yang di-Pertuan Agong
Bahagian II        — Pemilihan Timbalan Yang di-Pertuan Agong
Bahagian III       — Pemecatan Yang di-Pertuan Agong
Bahagian IV       — Am
Jadual Keempat—Sumpah Jawatan bagi Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan    Agong
Bahagian I         — Sumpah bagi Yang di-Pertuan Agong
Bahagian II       — Sumpah bagi Timbalan Yang di-Pertuan Agong


Bahagian III      — Terjemahan dalam bahasa Inggeris


Jadual Kelima—Majlis Raja-Raja


Jadual Keenam—Bentuk Sumpah dan Ikrar


Jadual Ketujuh—Pemilihan Ahli-Ahli Dewan Negara


Jadual Kelapan—Peruntukan yang hendaklah dimasukkan ke dalam Perlembagaan Negeri
Bahagian I      — Peruntukan tetap
Bahagian II     — P e r u n t u k a n   s eme n t a r a   s e b a g a i   g a n t i a n   b a g i
peruntukan dalam Bahagian I
Bahagian III   — Ubah suaian Bahagian I dan II berhubung dengan Melaka dan Pulau Pinang


Jadual Kesembilan—Senarai Perundangan


J a d u a l   K e s e p u l u h—P e m b e r i a n   d a n   S u m b e r   H a s i l   y a n g
Diserahhakkan kepada Negeri
Bahagian I — Pemberian ikut kepala
Bahagian II — Pemberian jalan Negeri
Bahagian III — Sumber hasil yang diserahhakkan kepada Negeri
                        PerkaraUndang-Undang Malaysia
Bahagian IV— Pemberian khas kepada Negeri Sabah dan Sarawak
Bahagian V — Sumber   t ambahan ha s i l  yang di s e r ahhakkan
                      kepada Negeri Sabah dan Sarawak


Jadual Kesebelas—    Peruntukan Ordinan Tafsiran dan Fasal-Fasal
                                Am 1948 (Ordinan Malayan Union No. 7 tahun 1948), yang
                                Terpakai bagi Mentafsirkan Perlembagaan
Jadual Kedua Belas—(Peruntukan Perjanjian Persekutuan Tanah
                                 Melayu 1948 sebagaimana yang terpakai bagi Majlis Perundangan
                                 selepas Hari Merdeka—Dimansuhkan)
Jadual Ketiga Belas—Peruntukan yang berhubungan dengan
                                Penyempadanan Bahagian-Bahagian Pilihan Raya
Bahagian I              — Penetapan dan prinsip yang berhubungan dengan
                                  penyempadanan bahagian-bahagian pilihan raya
Bahagian II            — Tata c a r a   b a g i   m e n y e m p a d a n k a n   b a h a g i a n -
                                  bahagian pilihan raya


Dipetik daripada artikel asal Rema G

No comments:

Post a Comment