Monday, May 19, 2014

9 Inisiatif Utama Dasar Bioteknologi Negara1-Pembangunan Bioteknologi Pertanian
Untuk memperbaharui dan memperkembangkan nilai dalam sektor pertanian menerusi bioteknologi.

2-Pembangunan Penjagaan Kesihatan Bioteknologi
Memanfaatkan kekuatan kepelbagaian bio bagi mengkomersialkan penemuan produk semula jadi dan kedudukan Malaysia dalam pasaran bio-genetik.

3-Pembangunan Bioteknologi Perindustrian
Menjamin peluang pertumbuhan dalam aplikasi kemajuan teknologi pemprosesan bio dan perusahaan bio.

4-Penyelidikan dan Pembangunan serta Pemerolehan Teknologi
Menubuhkan pusat kecemerlangan di institusi sedia ada atau baru untuk membawa bersama pasukan penyelidik pelbagai disiplin dalam inisiatif penyelidikan dan pengkomersialan bersepadu. Mempercepatkan pembangunan teknologi menerusi pemerolehan strategik.

5-Pembangunan Modal Insaniah
Membina keupayaan sumber manusia berasaskan bioteknologi negara sejajar keperluan pasaran menerusi skim khas, program dan latihan.

6-Pembangunan Prasarana Kewangan
Hubungkan saingan 'makmal kepada pasangan' bagi tujuan pembiayaan dan insentif
mempromosi peserta yang komited di kalangan ahli akademik, sektor swasta dan syarikat berkaitan kerajaan. Laksanakan mekanisme keluar yang mencukupi bagi pelaburan dalam bioteknologi.

7-Pembangunan Rangka Kerja Perundangan dan Peraturan
Menujudkan persekitaran kondusif menerusi penilaian semula berterusan rangka kerja
peraturan dan produser negara sejajar piawaian global dan amalan terbaik. Membangunkan rejim perlindungan harta intelek untuk menyokong penyelidikan dan pembangunan serta usaha pengkomersialan.

8-Memperkukuhkan startegi
Membentuk strategi pasaran global untuk membina pengiktirafan jenama bagi bioteknologi Malaysia dan kemajuan penanda aras. Menjadikan Malaysia sebagai pusat Pertubuhan Penyelidikan Kontrak dan Pertubuhan Perusahaan Kontrak.

9-Komitmen Kerajaan
Mewujudkan agensi pelaksana yang dedikasi dan profesional bagi mengawasi pembangunan.

Sumber Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi.

3 comments: