Wednesday, July 26, 2017

Link Untuk Bacaan Lanjut Tentang Pilihan raya di Malaysia

PILIHAN RAYA DI MALAYSIA

LINK TOPIK HUBUNGAN LUAR MALAYSIA

HUBUNGAN ANTARABANGSA


Link Untuk Topik Rasionalisasi Subsidi

Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran

1.    LATARBELAKANG

Akta Antipemerdagangan Orang 2007 telah diluluskan di Parlimen pada 24 April 2007 dan telah dikuatkuasakan sepenuhnya pada 28 Februari 2008. Pada 3 Ogos 2010, Parlimen telah meluluskan cadangan Kerajaan untuk meminda Akta ini bagi memasukkan kesalahan berhubung penyeludupan migran selain daripada meningkatkan kadar penalti bagi kesalahan pemerdagangan orang. Pindaan ini telah mula berkuatkuasa pada 15 November 2010 dan Akta ini kini dikenali sebagai Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007.

2.     MAJLIS ANTIPEMERDAGANGAN ORANG DAN ANTIPENYELUDUPAN MIGRAN

2.1.    Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran telah ditubuhkan selaras dengan Seksyen 6, Akta ini.

2.2    Majlis ini dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri dan dianggotai oleh Kementerian dan Agensi berkaitan serta Pertubuhan Bukan Kerajaan seperti berikut:
i.    Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri;
ii.    Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat;
iii.    Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia; 
iv.    Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan;    
v.    Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan;
vi.    Peguam Negara Malaysia;
vii.    Ketua Polis Negara;
viii.    Ketua Pengarah Imigresen;
ix.    Ketua Pengarah Kastam;
x.    Ketua Pengarah Penguatkuasaan Maritim Malaysia;
xi.    Wakil Kementerian yang bertanggungjawab bagi keselamatan dalam negeri; 
xii.    National Council for Women Organisations (NCWO);
xiii.    Majlis Kanak-Kanak Malaysia (MKKM); dan
xiv.    Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Dua NGO baru yang mempunyai pengalaman dalam isu berkaitan penyeludupan migran akan dilantik sebagai ahli dalam masa terdekat.

2.3    Fungsi Majlis seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 7 Akta adalah seperti berikut:

(a)    menyelaraskan pelaksanaan Akta ini;
(b)  merumuskan dasar dan program untuk mencegah dan memerangi pemerdagangan orang dan penyeludupan migran;
(c)    merumuskan program perlindungan untuk orang yang diperdagangkan;
(d)    memulakan  program pendidikan untuk meningkatkan kesedaran awam terhadap punca dan akibat perbuatan pemerdagangan orang dan penyeludupan migran;
(e)    memantau corak imigrasi dan emigrasi di Malaysia bagi bukti pemerdagangan orang dan penyeludupan migran dan mendapatkan respons segera daripada agensi kerajaan yang berkaitan dan pertubuhan bukan kerajaan tentang masalah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran yang dibawa kepada perhatiannya;
(f)    menasihati Kerajaan mengenai isu pemerdagangan orang dan     penyeludupan migran termasuk perkembangan di peringkat antarabangsa terhadap perbuatan pemerdagangan orang dan  penyeludupan migran;
(g)    membuat syor kepada Menteri tentang segala aspek mencegah dan memerangi pemerdagangan orang dan penyeludupan migran;
(h)    menyelaraskan perumusan dasar dan memantau pelaksanaan dasar sedemikian ke atas isu-isu pemerdagangan orang dan  penyeludupan migran dengan agensi kerajaan yang berkaitan dan pertubuhan bukan kerajaan;
(i)    bekerjasama dan menyelaraskan dengan kerajaan dan organisasi antarabangsa mengenai pemerdagangan orang dan penyeludupan migran;
(j)    mengumpul dan mengumpul semak data dan maklumat, dan memberikan kebenaran bagi penyelidikan, berhubung dengan mencegah dan memerangi pemerdagangan orang dan  penyeludupan migran; dan
(k)    melaksanakan apa-apa fungsi lain bagi pelaksanaan Akta ini dengan sewajarnya.

2.4    Lima (5) Jawatankuasa telah ditubuhkan untuk melaksanakan fungsi Majlis seperti berikut:

i.    Jawatankuasa Perundangan diketuai oleh Jabatan Peguam Negara
ii.   Jawatankuasa Penguatkuasaan diketuai oleh Polis DiRaja Malaysia
iii. Jawatankuasa Perlindungan dan Pemulihan Mangsa Pemerdagangan Orang diketuai oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
iv.    Jawatankuasa Media dan Publisiti diketuai oleh Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan; dan
v.    Jawatankuasa Mengkaji Isu Pemerdagangan Buruh diketuai oleh Kementerian Sumber Manusia.

2.5    Terdapat 5 Agensi Penguatkuasaan yang telah dilantik untuk melaksanakan Akta ini seperti berikut:

i.    Polis DiRaja Malaysia;
ii.    Jabatan Imigresen Malaysia;
iii.    Kastam DiRaja Malaysia;
iv.    Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia; dan
v.    Jabatan Tenaga Kerja.

Akta Antipemerdagangan Orang & Antipenyeludupan Migran 2007

Akta Antipemerdagangan Orang & Antipenyeludupan Migran 2007

  • 24 April 2007 Akta Antipemerdagangan Orang 2007 telah diluluskan di Parlimen dan telah dikuatkuasakan sepenuhnya pada 28 Februari 2008.
  • 3 Ogos 2010, Parlimen telah meluluskan cadangan Kerajaan untuk meminda Akta ini bagi memasukkan kesalahan berhubung penyeludupan migran selain daripada meningkatkan kadar penalti bagi kesalahan pemerdagangan orang.
  • 15 November 2010 Pindaan ini telah mula berkuatkuasa dan Akta ini kini dikenali sebagai Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007.
KESALAHAN-KESALAHAN PEMERDAGANGAN ORANG
SEKSYEN
KESALAHAN
PENALTI
12
Memperdagangkan orang yang bukan merupakan seorang kanak-kanak, bagi maksud eksploitasi
Apabila disabitkan, hukuman penjara tidak lebih lima belas (15) tahun dan boleh dikenakan denda
13
Memperdagangkan orang yang bukan merupakan seorang kanak-kanak, bagi maksud eksploitasi dengan satu atau lebih cara berikut :
(a) Ancaman;
(b) Penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan yang lain;
(c) Pemelarian;
(d) Fraud;
(e) Perdayaan;
(f) Penyalahgunaan kuasa;
(g) Penyalahgunaan kedudukan orang yang mudah terdedah kepada perbuatan pemerdagangan orang; atau
(h) Pemberian atau penerimaan bayaran atau faedah untuk memperoleh kerelaan seseorang yang mempunyai kawalan ke atas orang yang diperdagangkan
Apabila disabitkan, hukuman penjara tidak kurang tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi dua puluh (20) tahun dan boleh dikenakan denda
14
Memperdagangkan orang yang merupakan seorang kanak-kanak, bagi maksud eksploitasi
Apabila disabitkan, hukuman penjara tidak kurang tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi dua puluh (20) tahun dan boleh dikenakan denda
15
Kesalahan mendapatkan keuntungan daripada pengeksploitasian orang yang diperdagangkan
Apabila disabitkan, hukuman penjara tidak lebih lima belas (15) tahun dan boleh dikenakan denda lima ratus ribu ringgit tetapi tidak melebihi satu juta ringgit dan boleh juga dilucuthakkan keuntungan daripada kesalahan itu
15A
Kesalahan membawa dalam tansit orang yang diperdagangkan melalui Malaysia (darat, laut dan udara) atau mengatur atau memudahkan perbuatan itu dilakukan
Apabila disabitkan, hukuman penjara tidak lebih tujuh (7) tahun dan boleh dikenakan denda
KESALAHAN-KESALAHAN PENYELUDUPAN MIGRAN
SEKSYEN
KESALAHAN
PENALTI
26A
Kesalahan menjalankan penyeludupan migran
Apabila disabitkan, hukuman penjara tidak lebih lima belas (15) tahun dan boleh dikenakan denda atau kedua-duanya.
26B
Kesalahan penyeludupan migran yang lebih berat melibatkan :
(a) Berniat untuk mengeksploitasi migran yang diseludup itu selepas kemasukannya ke dalam negara penerima atau negara transit sama ada oleh orang itu sendiri atau oleh orang lain;
(b) Memperlakukan migran yang diseludup itu dengan layanan yang kejam, tidak berperikemanusiaan atau menjatuhkan maruah; atau
(c) Kelakuan orang itu menimbulkan risiko kematian atau kemudaratan yang serius terhadap migran yang diseludup itu.
Apabila disabitkan, hukuman penjara tidak kurang tiga (3) tahun tetapi tidak lebih dua puluh (20) tahun dan boleh dikenakan denda atau kedua-duanya.
26C
Kesalahan membawa dalam transit seorang migran yang diseludup menerusi Malaysia melalui darat, laut, atau udara atau selainnya mengaturkan atau memudahkan perbuatan itu.
Apabila disabitkan, hukuman penjara tidak kurang tujuh (7) tahun dan boleh dikenakan denda atau kedua-duanya.
26D
Kesalahan mendapatkan keuntungan daripada kesalahan penyeludupan migran
Apabila disabitkan, hukuman penjara tidak kurang tujuh (7) tahun dan tidak lebih lima belas (15) tahun dan boleh dikenakan denda tidak kurang daripada lima ratus ribu ringgit tetapi tidak melebihi satu juta ringgit atau kedua-duanya dan boleh dilucuthakkan keuntungan daripada kesalahan itu.

Bentuk-bentuk Pemerdagangan orang dan penyeludupan migran


• Eksploitasi Seks
Eksploitasi seks adalah jenayah paling kerap berlaku dalam pemerdagangan orang. Mangsa biasanya dijanjikan pekerjaan bergaji lumayan dan dibawa masuk secara sah ataupun diseludup secara haram. Namun akhirnya, mangsa ditipu dan dipaksa melacurkan diri.  Mereka dikawal dengan ketat dan seringkali turut terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah.


• Buruh Terikat
Mangsa yang diseludup secara haram dipaksa melakukan kerja melampaui keupayaan dan sekiranya mangsa menolak akan diugut diserahkan kepada pihak berkuasa. Mangsa akan dimanipulasi sepenuhnya dan berada di bawah pengawasan ketat. Biasanya akan didera dan tidak dibayar gaji.


• Pengabdian Domestik Secara Paksa
Mangsa ialah pekerja -pekerja domestik yang dipaksa bekerja di tempat yang tidak formal dan tidak diberi bekerja dengan pekerja yang lain. Migran asing, biasanya wanita dan kanak-kanak direkrut dari negara-negara yang kurang membangun seperti Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika dan Amerika Latin. Wanita diarah bekerja sebagai pembantu rumah dan pengasuh manakala kanak-kanak akan dijadikan buruh atau pengemis. Mangsa akan ditempatkan di negara-negara maju seperti Eropah, Amerika Syarikat, Singapura, Taiwan dan Malaysia.

• Permindahan Organ
Pemindahan organ merupakan salah satu dari aktiviti pemerdagangan orang. Organ kebanyakannya diperoleh dari negara-negara miskin dan mundur. Kegiatan ini melalui cara mengeksploitasi mangsa di dalam negara ataupun yang
diseludup secara haram. Ia memberikan keuntungan yang tinggi di peringkat antarabangsa. Berdasarkan kajian Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO), dianggarkan 10 peratus dari 70,000 buah pinggang yang dipindahkan setahun mungkin berasal dari pasaran gelap.

• Pemerdagangan Bayi
Bayi yang dijual di pasaran gelap juga memberikan pulangan yang lumayan kerana permintaannya yang tinggi (contohnya di Malaysia, bayi dijual dari harga RM10,000 hingga RM20,000 seorang). Bayi yang diperdagangangkan biasanya diculik, diseludup atau dibeli oleh individu atau kumpulan yang terlibat dengan sindiket ini. Bayi mendapat permintaan yang tinggi dalam pasaran gelap. Kementerian Sumber Manusia dengan kerjasama ILO telah mengadakan simposium untuk mewujudkan kesedaran dan sasaran mereka untuk majikan-majikan yang menyediakan pekerjaan kepada pekerja-pekerja asing. Pada tahun 2008, pemeriksaan telah dilakukan ke atas 50,518 majikan dan sebanyak 15,376 majikan beserta pekerja asing mereka yang terlibat. Tindakan telah diambil untuk menguatkan lagi proses dan prosedur pengambilan pekerja-pekerja asing dan untuk mengurangkan permintaan terhdap pekerja asing ini.

Sumber :  http://pmr.penerangan.gov.my

Demokrasi dan Pilihan Raya

Undi Pos : Ciri-ciri, Syarat dan ProsesSunday, July 16, 2017

I AM ME

【何謂人脈?】


1.人脈不是你認識多少人,
而是有多少人認識你!
關鍵有多少人認可你!

2.人脈不是你和多少人打過交道,
而是有多少人願意
主動和你打交道!

3.人脈不是你利用了多少人,
而是你幫了多少人!

4.人脈不是有多少人在面前吹捧你,
而是有多少人在背後稱讚你!

5.人脈不是輝煌時
有多少人在你面前奉承你,
而是在你落魄時
多少人願意幫助你!

擁有人脈須做到:
1.學會換位思考
2.學會適應環境
3.學會大方待人
4.學會低調做事
5.學會讚美他人
6.學會對人禮貌
7.學會檢討自己
8.學會感恩
9.學會遵守時間
10.常懷一顆平常心
11.學會忍耐
12.記得信守諾言
13.記住言多必失
14.待上以敬,待下以寬。

🌈 為善如汲井水,
即時汲取再多, 仍會不絕地湧出,
怕的是不掘井。